" หม้อห้อมไม้สัก  ถิ่นรักพระลอ  ช่อแฮศรีเมือง  ลือเลื่องแพะเมืองผี  คนแพร่นี้ใจงาม "

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
ค่านิยม/วัฒนธรรม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
แผนภูมิอัตรากำลัง
สถิติการขนส่ง
โครงการ/แผนงาน
 
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งอำเภอร้องกวาง
สำนักงานขนส่งอำเภอเด่นชัย
สำนักงานขนส่งอำเภอลอง
 

สถานสถานตรวจสภาพรถเอกชนกรมการขนส่งทางบก

ชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย์
ขนส่งจังหวัดแพร่

E-Mail : Phrae@dlt.go.th

 

หลักฐานที่ใช้ติดต่อราชการป้ายจราจรที่ควรรู้สถานตรวจสภาพรถจังหวัดแพร่ประมูลทะเบียนรถLAND Transportโรงเรียนสอนขับรถ
พระราชบัญญัติ
E-Download Form