นางสุยงค์รัตน์ วิเศษสิงห์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
 
 
 
 
 
      จำนวนผู้เยี่ยมชม 1860 ท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

                หมายเลขทะเบียนรถ ตามกฎหมายรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ กฎกระทรวงได้กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ ๒๕๕๔ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤฎีกา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๔๕ ก วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กฎกระทรวงได้กำหนดลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ ต้องประกอบด้วย ตัวอักษรบอกหมวด นำหน้าหมายเลขทะเบียนรถตามประเภทรถ ที่แบ่งไว้ ๑๗ ประเภท  ตามประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดตัวอักษรบอกหมวด นำหน้าหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน สะดวกต่อการตรวจสอบ และป้องกันการใช้รถผิดประเภท นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรจึงได้กำหนดหมวดอักษรไว้ เช่น

                 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย.๑)  เริ่มที่อักษร กก...(หมายเลขทะเบียนรถ) กำหนดให้แผ่นป้ายเป็นพื้นสีขาวสะท้อนแสง  ตัวอักษร กก.. /ตัวเลข/ชื่อจังหวัดที่จดทะเบียน เป็นสีดำ  ขอบป้ายสี่ดำ

                ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) เริ่มที่อักษร นก...(หมายเลขทะเบียนรถ) กำหนดให้แผ่นป้ายเป็นพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร นก.../ตัวเลข /ชื่อจังหวัดที่จดทะเบียน เป็นสีน้ำเงิน ขอบป้ายสีน้ำเงิน

                ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) เริ่มที่อักษร บก...(หมายเลขทะเบียนรถ) กำหนดให้แผ่นป้ายเป็นพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร บก.../ตัวเลข /ชื่อจังหวัดที่จดทะเบียน เป็นสีเขียว ขอบป้ายสี่เขียว

               ประเภทรถยนต์รับจ้าง กำหนดให้แผ่นป้ายเป็นพื้นสี่เหลืองสะท้อนแสง เช่น รถแทรกซี่  รถสี่ล้อเล็ก สามล้อรับจ้าง จักรยานยนต์รับจ้าง

               ประเภทรถยนต์บริการธุรกิจ  เช่น รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า กำหนดให้แผ่นป้ายเป็นพื้นสี่เขียวสะท้อนแสง ขอบป้ายสีขาว

                 พื้นแผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทใดจะมีรูปภาพที่สามารถอธิบาย หรือมองเห็นความหมายในภาพที่ปรากฎเสมือนจริงนั้นได้ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

                  แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์  หรือรถพ่วง ให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนี่งแผ่น  และวัสดุที่ใช้ยึด / ตรึงแผ่นป้าย ต้องไม่ปิดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของแผ่นป้ายและต้องไม่นำวัสดุ หรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะก่อให้เกิดแสงสว่าง เรืองแสงหรือไม่ก็ตาม  มาปิด บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดได้

                    เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ให้ติดที่ด้านในของกระจกกันลมด้านหน้ารถโดยหันข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีออกด้านนอกรถ เว้นแต่รถจักรยานยนต์ รถด่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้งานเกษตรกรรม และรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ติดในที่ที่สามารถมองเห็นข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดดงการเสียภาษีประจำได้ชัดเจน